นโยบายหลักจรรยาบรรณทางการค้าและสังคม

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการรับผิดชอบต่อกิจการทางการค้าและพาณิชย์ของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานแรงงานของพนักงานในส่วนของผู้ผลิต / จัดส่งของเราใกล้เคียงกับมาตรฐาน แรงงานในระดับสากล

1. การจ้างแรงงานอิสระ

1.1 ไม่จ้างแรงงานที่ถูกบังคับ จองจำ
1.2 ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าค้ำประกันหรือเอกสารแสดงตนต่อผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งมีอิสระที่ลาออกจากงานได้ โดยการแจ้งเหตุผลล่วงหน้า

2. การจัดตั้งสมาคมและเข้าร่วมเจรจาโดยอิสระ

2.1 แรงงานมีสิทธิจัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน รวมทั้งเข้าร่วมเจรจาได้
2.2 ผู้ว่าจ้างจะต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้างเกี่ยวกับสหภาพแรงงานและกิจกรรมของสหภาพ
2.3 ตัวแทนแรงงานจะต้องไม่ถูกแบ่งแยก ต่อต้าน และสามารถดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนในสถานที่ทำงานได้
2.4 เมื่อเสรีภาพในการสมาคมและการเข้าร่วมเจรจาถูกจำกัดโดยกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและ
ไม่กีดกันการจัดตั้งสมาคมหรือการเข้าร่วมเจรจาโดยอิสระ

3. ความปลอดภัยของสุขภาพและอนามัยในสถานที่ทำงาน

3.1 จัดให้มีที่ทำงานซึ่งปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยต่อร่างกายในขณะทำงานหรือเกี่ยว กับการทำงานให้ต่ำสุดอย่างสมเหตุสมผล
3.2 แรงงานควรได้รับการฝึกฝนและดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นประจำพร้อมทั้งบันทึกและการปฏิบัติ ดังกล่าวมีการทำซ้ำสำหรับแรงงานใหม่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่
3.3 ควรจัดน้ำดื่มที่สะอาดถูกอนามัย ห้องน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และควรมีภาชนะที่ปลอดภัยถูกหลักอนามัย สำหรับอาหารไว้ใช้ด้วย
3.4 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่พัก(หากจัดให้) จะต้องสะอาด ปลอดภัยและอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
3.5 ผู้ว่าจ้างควรมีการกำกับดูแลให้การปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบาย โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

4. การใช้แรงงานเด็ก

4.1 ต้องไม่รับสมัครงานบุคคลซึ่งถือเป็นแรงงานเด็ก
4.2 จัดให้มีนโยบาย และแผนงานให้เด็กที่ถูกพบว่าเป็นแรงงานเด็กให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ จนหมดสภาพการเป็น เด็กหรือแรงงานเด็ก
4.3 เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรจ้างให้ทำงานในเวลากลางคืนหรืองานเสี่ยงภัย
4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ จะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ ILO

5. การจ่ายค่าแรงงาน

5.1 จ่ายค่าจ้างแรงงานอย่างน้อยตามกฎหมายประเทศกำหนด และเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับความต้องการพื้นฐาน ของแรงงานและพึงให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
5.2 แรงงานทุกคนได้รับเอกสารซึ่งอ่านเข้าใจได้โดยง่ายและแสดงค่าแรงก่อนเข้าทำงานพร้อมทั้งระยะเวลาการจ่าย เงินค่าจ้าง
5.3 การหักเงินจากค่าจ้างแรงงานอันเนื่องจากการผิดวินัยใดๆ ย่อมกระทำไม่ได้ นอกจากแรงงานได้แสดงความจำนง ไว้แล้วเท่านั้น การผิดวินัยควรบันทึกไว้

6. เวลาทำงาน

6.1 เวลาทำงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายประเทศ ข้อตกลงร่วมกับแรงงาน และนโยบายหลักจรรยาบรรณทางการค้า และสังคมข้อ 6.2 ถึง 6.6 โดยถืออันเป็นประโยชน์ที่สุด
ข้อ 6.2 ถึง 6.6 มีพื้นฐานมาจากมาตรฐานแรงงานสากล
6.2 เวลาทำงานรวมทั้งเวลาการทำล่วงเวลาต้องถูกระบุอยู่ในสัญญาจ้าง และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
6.3 การทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมีบันทึกเวลาล่วงเวลา ความถี่ และชั่วโมงเวลาล่วงเวลา ของแรงงานแต่ละคน และแรงงานทั้งหมด โดยจ่ายเงินการทำล่วงเวลาเป็นอัตราพิเศษซึ่งไม่น้อยกว่า 150 % ของค่าจ้างชั่วโมงการทำงานปกติหรือตามที่กฎหมายประเทศกำหนด
6.4 ชั่วโมงการทำงานใน 7 วันต้องจะต้องไม่เกิน 60 ชั่วโมง ยกเว้นได้โดยมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามนโยบายหลักจรรยาบรรณ ทางการค้าและสังคมข้อ 6.5
6.5 ชั่วโมงการทำงานใน 7 วัน สามารถเกิน 60 ชั่วโมงได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
6.5.1 สอดคล้องตามกฎหมายประเทศ
6.5.2 เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับแรงงานส่วนใหญ่
6.5.3 มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน
6.5.4 แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขข้างต้นมีการนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีที่มีอัตราการผลิตสูง อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน
6.6 จัดให้มีวันหยุดพักผ่อน 1 วันในทุกๆ 7 วัน หรือหากกฎหมายประเทศอนุญาต สามารถจัดให้มีวันหยุดพักผ่อน 2 วัน ในทุกๆ 14 วัน
*มาตรฐานสากลแนะนำว่าควรจะมีการลดชั่วโมงการทำงานปกติ โดยที่ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมควรอยู่ที่
40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการหักค่าจ้างแม้ว่าชั่วโมงการทำงานลดลง

7. การเลือกปฏิบัติ

7.1 ต้องไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายชดเชย การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ออกจากงาน การเกษียณอายุ อันเกี่ยวเนื่องกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ เพศ สถานะทางครอบครัว สมาชิกสมาคมต่างๆ กลุ่มการเมือง

8. การจ้างงานโดยปกติ

8.1 การปฏิบัติทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของการว่าจ้างที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสร้างขึ้นจากกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติของประเทศ
8.2 แรงงานจะต้องได้รับประโยชน์จากกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพียงแรงงานภายใต้สัญญาจ้าง การจ้างเหมาแรงงาน แรงงานที่รับงานมาทำที่บ้าน หรือการฝึกงานที่อ้างว่าเป็นการฝึกทักษะ และห้ามการจ้างงาน แบบชั่วคราวในสัญญาระยะสั้น

9. การไม่แสดงกิริยาหยาบคายไม่สุภาพ

9.1 งดพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศ หรือสิทธิส่วนบุคคล การใช้วาจาหยาบคาย หรือการคุกคามใดๆ ก็ตามต่อแรงงาน

10. การใช้แรงงานที่ไม่ได้มาจากการค้ามนุษย์และแรงงานทาส

10.1 ไม่มีการใช้แรงงานที่มาจากการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ด้วยวิธีการขู่เข็ญ การใช้กำลัง หรือการบีบบังคับในรูปแบบการลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือมี การให้ การรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความ มุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์
10.2 ไม่มีการบังคับใช้แรงงานหรือการเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ ตกอยู่ใต้บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย
10.3 ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์และแรงงานทาส

 

[an error occurred while processing this directive]