Author Archives: Non Sonthamino

สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐมนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ ท่าน หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังตลอดมา

Read more

1/1