หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บมจ.ยูนิคอร์ด 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท  ยูนิคอร์ด  จำกัด  (มหาชน)  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ในวันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมบริษัท  ชั้น 3  เลขที่ 39/3  หมู่ที่ 8  ถนนเศรษฐกิจ1  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ           
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • หนังสือเชิญประชุม Download
  • แผนที่ประชุม Download