กิจกรรมสมุทรสาครร่วมใจเก็บขยะทะเล

สมุทรสาคร ร่วมใจ เก็บขยะทะเล กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันจัดขึ้น โดยเชิญหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะจากทะเลบริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตามกิจกรรม สมุทรสาครร่วมใจเก็บขยะทะเล โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคประชาชน และบริษัทภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ 

            นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม สมุทรสาคร ร่วมใจ เก็บขยะทะเล ถือเป็นกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน รวมไปถึงบริษัทภาคเอกชน ให้ตระหนักในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ซึ่งปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเองก็ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก การจัดกิจกรรม เก็บขยะทะเล ในวันนี้จะไม่สำเร็จได้ในวันเดียวและฝ่ายเดียว ฉะนั้นทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครจะต้องร่วมมือกันและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ต่อไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.