กิจกรรมสมุทรสาครร่วมใจเก็บขยะทะเล

สมุทรสาคร ร่วมใจ เก็บขยะทะเล กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันจัดขึ้น โดยเชิญหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะจากทะเลบริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตามกิจกรรม สมุทรสาครร่วมใจเก็บขยะทะเล โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคประชาชน และบริษัทภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ 

            นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม สมุทรสาคร ร่วมใจ เก็บขยะทะเล ถือเป็นกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน รวมไปถึงบริษัทภาคเอกชน ให้ตระหนักในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ซึ่งปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเองก็ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก การจัดกิจกรรม เก็บขยะทะเล ในวันนี้จะไม่สำเร็จได้ในวันเดียวและฝ่ายเดียว ฉะนั้นทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครจะต้องร่วมมือกันและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ต่อไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร