ก้าวเข้าสู่ปีที่7 กับโครงการ “Green Network”

เนื่องด้วยทางบริษัทในเครือ ทั่งฮั่วซิน กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการ “Green Network” (เครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 กับการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเชิงนิเวศน์ เพื่อส่งเสริม และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาชุมชนโซนลุ่มแม่น้ำบางปะกง เพื่อสร้างแหล่งพักพิงให้ลูกปูแสม ช่วยให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ทางกลุ่มบริษัท ซี แวลูฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดคงคาราม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการปลูกต้นโกงกาง เนื่องจากชุมชนในบริเวณนั้นถูกน้ำทะเลกัดเซาะ ต้นโกงกางจึงกลายเป็นกำแพงธรรมชาติ รากของต้นโกงกางช่วยให้แผ่นดินไม่ทรุดตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างคอนโดให้ปูแสม และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน โดยร่วมกับตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ ทั้งผู้นำชุมชน รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย เพื่อตอบโจทย์แนวทางการร่วมมือแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

ผลพลอยได้จากการทำกิจกรรม จากที่รกร้างทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เรียกได้ว่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้กิจกรรม ประสบความสำเร็จคือการร่วมมือ ลงมือทำอย่างจริงจังของพนักงานทุกคน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ชุมชน เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรม CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง