จรรยาบรรณว่าด้วยการประมงภายในประเทศ

บริษัทในเครือ ซี แวลู (บริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด) ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักคุณธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส เคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากลและหลักการด้านแรงงาน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยการประมงภายในประเทศฉบับนี้ และมุ่งหวังที่จะให้คู่ค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานรับทราบ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการปฏิบัติ
ด้านการประมงและความยั่งยืน
1.บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association : TTIA) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) โดยมีหลักการดังนี้
1.1 มีการรวบรวมหลักการทางวิชาการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรมประมงของประเทศไทย หรือสหภาพยุโรป เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย
1.2 มีการดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982)
1.3 ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเรื่อง IUU จะต้องได้รับการแก้ไขภายใต้ความโปร่งใส มีหลักฐานการแก้ไขและสามารถตรวจสอบได้
1.4 การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศที่สาม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์กฎระเบียบ EU’s IUU เพื่อที่จะแก้ไขและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมง

 1. บริษัทฯ จะทำธุรกรรมกับผู้ขายหรือเรือประมงที่ได้รับการรับรองโดยกรมประมง ประเทศไทย มีการทำประมงที่ถูกกฎหมายในน่านน้ำไทย
 2. บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมหรือทำการค้ากับผู้ขายหรือเรือประมงที่ทำประมงอย่างผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมการทำประมงที่เข้าข่าย IUU ในน่านน้ำอินโดนีเซีย
 3. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ
 4. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและการกระทำของเราสอดคล้องและปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมงในด้านการต่อต้าน IUU และการทำประมงอย่างยั่งยืน
 5. บริษัทฯ มีการคัดเลือกและจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายหรือเรือประมงมีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการประมง หากพบว่าผู้ขายหรือเรือประมงไม่ปฏิบัติตามหรือมีแนวโน้มของปัญหาด้านการประมง IUU ทางบริษัทฯ จะยุติการทำธุรกรรมจนกว่าผู้ขายหรือเรือประมงจะสามารถแก้ไขปัญหาและมีการปฏิบัติที่ทำให้ทางบริษัทฯ เชื่อมั่น เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป

ด้านแรงงาน

 1. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ โดยมีการดำเนินการดังนี้
  1.1 มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐบาล NGOs และองค์กรระหว่างประเทศ
  1.2 การส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และกลไกการร้องเรียนในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานไปใช้ในสถานประกอบการ
 2. บริษัทฯ จะทำธุรกรรมกับผู้ขายหรือเรือประมงที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการดำเนินการดังนี้
  2.1 เรือประมงพื้นบ้าน (ที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส) เป็นคนไทยมีถิ่นพำนักในแถบทะเลชายฝั่งประเทศไทย และเรือประมงพาณิชย์ (ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป) ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงงานที่มาจากการค้ามนุษย์และแรงงานทาสในการทำประมง

2.2 เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ต้องมีหนังสือคนประจำเรือที่จะออกไปพร้อมกับเรือประมง และต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.3 คนประจำเรือ ต้องมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ในกรณีคนประจำเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับการอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

 1. บริษัทฯ มีการคัดเลือกและจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายหรือเรือประมงมีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน หากพบว่าผู้ขายหรือเรือประมงไม่ปฏิบัติตามหรือมีแนวโน้มของปัญหาด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงงานที่มาจากการค้ามนุษย์และแรงงานทาส ทางบริษัทฯ จะยุติการทำธุรกรรมจนกว่าผู้ขายหรือเรือประมงจะสามารถแก้ไขปัญหา และมีการปฏิบัติที่ทำให้ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป

ด้านการสอบย้อนกลับ

 1. วัตถุดิบหรือสินค้าที่มาจากเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ต้องมาจากเรือที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐานหนังสือคนประจำเรือ มีใบอนุญาตให้ทำการประมง ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองและได้รับอนุญาตให้ทำการประมงในน่านน้ำไทย
 2. วัตถุดิบหรือสินค้าที่มาจากการเพาะเลี้ยง ต้องมาจากฟาร์มที่ถูกกฎหมาย ได้รับการขึ้นทะเบียน รับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยกรมประมงของประเทศไทย
 3. วัตถุดิบหรือสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ต้องมาจากสถานประกอบการที่ถูกกฎหมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองโดยกรมประมงของประเทศไทย
 4. วัตถุดิบหรือสินค้าจากการประมง การเพาะเลี้ยงและสถานประกอบการ ต้องสามารถติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือสินค้าได้ตลอดสายการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การขนถ่าย การแปรรูป การขนส่ง การจำหน่าย และมีการจัดเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
 5. วัตถุดิบหรือสินค้าที่ได้จากการประมงต้องมีหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) ตามระบบ Thai Flagged Catch Certificate และหากมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องมีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (Movement Document: MD) เพื่อการติดตามและสืบค้นความชอบด้วยกฎหมาย

ประชุม ห่วงต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดย กกร.ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกันยายน

Read more

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.