จรรยาบรรณว่าด้วยการประมงสากล

บริษัทในเครือ ซี แวลู (บริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด) ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักคุณธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส เคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากลและหลักการด้านแรงงาน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยการประมงสากลฉบับนี้ และมุ่งหวังที่จะให้คู่ค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานได้รับทราบ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการปฏิบัติ
ด้านการประมงและความยั่งยืน

 1. บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association : TTIA) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการสากลต่างๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับด้านอุตสาหกรรมประมง เช่น องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fishery Management Organization : RFMOs) เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) โดยมีหลักการดังนี้
  1.1 มีการรวบรวมหลักการทางวิชาการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรมประมงของประเทศไทย หรือสหภาพยุโรป เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย
  1.2 มีการดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982)
  1.3 ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเรื่อง IUU จะต้องได้รับการแก้ไขภายใต้ความโปร่งใส มีหลักฐานการแก้ไขและสามารถตรวจสอบได้
  1.4 การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศที่สาม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์กฎระเบียบ EU’s IUU เพื่อที่จะแก้ไขและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมง
 2. บริษัทฯ จะทำธุรกรรมกับผู้ขายหรือเรือประมงที่ได้รับอนุญาตโดยองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) เรือประมงพื้นบ้าน ฟาร์มและสถานประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรอง ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
 3. บริษัทฯ เป็นสมาชิกของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) และมีการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล ดังนี้
  3.1 การลดการจับสัตว์น้ำโดยไม่ตั้งใจ
  3.1.1. มีนโยบายเกี่ยวกับการห้ามตัดครีบฉลาม (Shark finning) และแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะ หากพบว่าเรือประมงและผู้ขายไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะหยุดทำธุรกรรมทันทีเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการสอบสวน
  3.1.2. ไม่ใช้อวนลากหน้าดิน (Large scale pelagic driftnets) ในการทำประมง
  3.1.3 ต้องจัดเก็บปลาทูน่าที่จับได้ทั้งหมด เนื่องจากการทำประมงและปริมาณปลาทูน่าที่จับได้มีผลกระทบกับปริมาณสต๊อกปลาทูน่า ยกเว้นปลาทูน่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์หรือในรอบสุดท้ายของการทำประมงมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ไม่ต้องจัดเก็บ
  3.1.4 กัปตันเรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำประมงที่ดี
  3.1.5 เรือประมงอวนล้อม ต้องมีนโยบายการใช้ non-entangling FADs ในการทำประมงเพื่อลดการติดตาข่ายของฉลามหรือเต่าทะเล
  3.2 การเฝ้าระวัง การควบคุมและการติดตาม
  3.2.1 เรือประมงอยู่ในบัญชีรายชื่อขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และมีหมายเลขทะเบียนเรือที่ออกโดยองค์กรเรือเดินทะเลสากล (International Maritime Organization: IMO)
  3.2.2. เรือประมง Large-scale purse seine ต้องมีผู้สังเกตการณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขณะทำการประมง ยกเว้นในกรณีทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นจากองค์การระหว่างประเทศ หรือการเกิดอุบัติการณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติและมนุษย์ เช่น น้ำท่วม พายุเฮอริเคน การจลาจล หรือสงคราม
  3.2.3 เรือประมงอวนล้อมต้องไม่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำ (Transshipments) ในทะเลหรือทะเลหลวง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทะเลอาณาเขตหรือน่านน้ำหมู่เกาะ ยกเว้นในกรณีมีการขนถ่ายในทะเลต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)

3.3 การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
3.3.1 ไม่ทำธุรกรรมกับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)
3.3.2 หากพบว่าสินค้าผลิตมาจากเรือประมงหรือเรือขนถ่ายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ทางบริษัทฯ จะทำการเรียกคืนสินค้าทั้งหมด
3.4 ProActive Vessel Register
3.4.1 บริษัทฯ จะทำธุรกรรมกับเรือประมง Large scale purse seine ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ Proactive Vessel Register (PVR) ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและการกระทำของเราสอดคล้องและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านการต่อต้าน IUU และการทำประมงอย่างยั่งยืน
 2. บริษัทฯ มีการคัดเลือกและจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายหรือเรือประมงมีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการประมง หากพบว่าผู้ขายหรือเรือประมงไม่ปฏิบัติตามหรือมีแนวโน้มของปัญหาด้านการประมง IUU ทางบริษัทฯ จะยุติการทำธุรกรรมจนกว่าผู้ขายหรือเรือประมงจะสามารถแก้ไขปัญหาและมีการปฏิบัติที่ทำให้ทางบริษัทฯ เชื่อมั่น เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป

ด้านแรงงาน

 1. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์และแรงงานทาสในสถานประกอบการ โดยมีการดำเนินการดังนี้
  1.1 มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐบาล NGOs และองค์กรระหว่างประเทศ
  1.2 การส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และกลไกการร้องเรียนในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานไปใช้ในสถานประกอบการ
 2. วัตถุดิบหรือสินค้าต้องมาจากผู้ขายหรือเรือประมงที่มีการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการสากล ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์และแรงงานทาสในการทำประมง
 3. บริษัทฯ มีการคัดเลือกและจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายหรือเรือประมงมีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน หากพบว่าผู้ขายหรือเรือประมงไม่ปฏิบัติตามหรือมีแนวโน้มของปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์และแรงงานทาส ทางบริษัทฯ จะยุติการทำธุรกรรมจนกว่าผู้ขายหรือเรือประมงจะสามารถแก้ไขปัญหา และมีการปฏิบัติที่ทำให้ทางบริษัทฯ เชื่อมั่น เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป

ด้านการสอบย้อนกลับ

 1. การนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้า จะต้องมีการดำเนินการตามระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำนำเข้า PPS (Processing Statement and PSM Link system) ของกรมประมง ประเทศไทย
 2. วัตถุดิบและสินค้าที่มาจากการประมง ฟาร์ม และสถานประกอบการ ต้องสามารถติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือสินค้าได้ตลอดสายการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การขนถ่าย การแปรรูป การขนส่ง การจำหน่าย และมีการจัดเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
 3. ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการสอบย้อนกลับ เช่น โครงการการตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเล (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) ของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) the United States of America

ไทยนับถอยหลังเจ้าภาพประชุม APEC CEO Summit 2022 ถกแนวทางเศรษฐกิจโลก

ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

Read more

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.