กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563

โครงการ ซี แวลู หรรษา เฮฮาวันเด็ก

หลักการและเหตุผล

วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อ ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน โดยวันเด็กจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  บริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) จึงเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งเขตอำเภอใกล้เคียงขอการสนับสนุนจากบริษัทฯจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรม การรับผิดชอบต่อสังคมคืนสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม,ชุมชน,รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
  3. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

การดำเนินการ

บริษัทที่1 Unicord1 เข้าร่วมกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย   โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์ และหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ โดยมีการจัดเลี้ยงขนมและมอบของรางวัลต่างๆ

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตที่ตั้งของบริษัทฯและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในกลุ่มของ SEA VALUE

บริษัทที่2 Unicord2 เข้าร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนวัดศรีเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมืองโดยมีการจัดเลี้ยงขนมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน

เนื่องจากทางโรงเรียนวัดศรีเมือง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่ของบริษัท Unicord2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

บริษัทที่3 ไอ.เอส.เอ. แวลู เข้าร่วมทำกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา โดยการจัดเลี้ยงไอศกรีมและมอบของรางวัลให้กับทางโรงเรียน

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตที่ตั้งของบริษัทฯและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในกลุ่มของ SEA VALUE

** มอบของขวัญให้หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น อบต.ยายชา โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   พระปฐมเจดีย์ กลุ่มอ้อมใหญ่เยี่ยมมาก มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์นครปฐม โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์)

ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนมกราคม 2563

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม

1.เด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมและเด็กทั่วไปในเขตชุมชนฯ

2.องค์กรภาครัฐ เขตชุมชน และประชาชนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนงาน CSR (Unicord1,Unicord2,I.S.A.)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
3.  เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม
4.  เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

5. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้เป็นคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563