กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563

โครงการ ซี แวลู หรรษา เฮฮาวันเด็ก

หลักการและเหตุผล

วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อ ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน โดยวันเด็กจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  บริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) จึงเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งเขตอำเภอใกล้เคียงขอการสนับสนุนจากบริษัทฯจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรม การรับผิดชอบต่อสังคมคืนสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม,ชุมชน,รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
  3. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

การดำเนินการ

บริษัทที่1 Unicord1 เข้าร่วมกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย   โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์ และหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ โดยมีการจัดเลี้ยงขนมและมอบของรางวัลต่างๆ

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตที่ตั้งของบริษัทฯและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในกลุ่มของ SEA VALUE

บริษัทที่2 Unicord2 เข้าร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนวัดศรีเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมืองโดยมีการจัดเลี้ยงขนมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน

เนื่องจากทางโรงเรียนวัดศรีเมือง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่ของบริษัท Unicord2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

บริษัทที่3 ไอ.เอส.เอ. แวลู เข้าร่วมทำกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา โดยการจัดเลี้ยงไอศกรีมและมอบของรางวัลให้กับทางโรงเรียน

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตที่ตั้งของบริษัทฯและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในกลุ่มของ SEA VALUE

** มอบของขวัญให้หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น อบต.ยายชา โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   พระปฐมเจดีย์ กลุ่มอ้อมใหญ่เยี่ยมมาก มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์นครปฐม โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์)

ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนมกราคม 2563

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม

1.เด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมและเด็กทั่วไปในเขตชุมชนฯ

2.องค์กรภาครัฐ เขตชุมชน และประชาชนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนงาน CSR (Unicord1,Unicord2,I.S.A.)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
3.  เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม
4.  เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

5. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้เป็นคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.