ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์  รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่ กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” นี้จะจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 20 สิงหาคม) ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ รางวัล “เพชรพาณิชย์” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2553  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2563) เป็นปีที่ 11

              รางวัล “เพชรพาณิชย์” แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และสาขา ข้าราชการและพนักงาน  สำหรับในปี 2563 นี้  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์”  จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย  โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดาชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์   

             ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล “เพรชพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้าอุตสาหกรรม จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12  การได้เข้ารับรางวัลในสาขานี้ เกิดจากความตั้งใจในการทุ่มเทการทำงานอย่างสุดความสามารถและคอยให้การสนับสนุน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้จนสำเส็จ