โครงการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ

นยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การแข่งขัน และความวุ่นวายมากมาย ทำให้ใครหลายคนหันหน้าเข้าหาธรรมะ และเลือกพักผ่อนจิตใจตัวเองด้วยการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ ทำให้ในปัจจุบันหลายคนได้หันมาฝึกการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจได้สงบ และสิ่งสำคัญ คือ การได้นำการฝึกฝนมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบัน 

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมการฝึกสมาธิกับพนักงานในองค์กร มีพนักงานหลากหลายอายุ หลายกลุ่มที่ให้ความสนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการฝึกสมาธิพัฒนาจิตร ปลูกจริยธรรมในการณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  โดยหลักสูตรเป็นการฝึกเป็นเวลา 2 วัน 27-28 กุมภาพันธ์ 2559  มีพระครูสังฆรักษ์สามารถ ธัมมทินโน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าโครงการ บรรยากาศในการโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเพื่อกำหนดจิตใจให้เรียนรู้สภาวะรอบตัว นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมยังจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา 

หลักในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้เป็นสุข เชื่อว่าผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากในการฝึก สามารถนำสิ่งที่ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไป