โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเขาแผงม้า ตามรอยพระราชดำริ

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจและที่สำคัญยังเป็นอีกกิจกรรมที่ทางบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคืนสู่สังคม บรรยากาศและเรื่องราวในกิจกรรมดีๆครั้งนี้ได้นำพนักงานในบริษัทเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัด นครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว ในเขยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (เขาแผงม้า) โดยมีเป้าหมายในการ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่งกล่าวคือ ปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น น้ำ คือสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำหรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกขานกันว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นก็ได้เช่นกัน

Check Dam คือ สิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีการหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสว่า “การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย”

ชมรมซี แวลู จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เราได้เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน ในการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าแห่งนี้ ตามแนวทางพระราชดำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว