มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโโควิด-19

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19  มีการแพร่ระบาดไปใน หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทางบริษัทในเครือซีแวลู  (บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 1, บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 2 และ บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จํากัด) มีความตระหนักถึงความสําคัญใน สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กําหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดใน กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ  และสินค้าที่ผลิตมีความปลอดภัย รวมถึงทางบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.