มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโโควิด-19

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19  มีการแพร่ระบาดไปใน หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทางบริษัทในเครือซีแวลู  (บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 1, บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 2 และ บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จํากัด) มีความตระหนักถึงความสําคัญใน สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กําหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดใน กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ  และสินค้าที่ผลิตมีความปลอดภัย รวมถึงทางบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว