สร้างแนวร่วม สร้างความยั่งยืน

ตอบโจทย์ ความความมุ่งมั่น สานฝัน ให้ยั่งยืน กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม กับโครงการเครือข่ายสีเขียว หรือ Green Network กิจกรรมที่ ส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัทในเครือ ทั่งฮั่วซิน กรุ๊ป ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังเผชิญปัญหาในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและในทางอ้อม การสร้างเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้นั้น คือการหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจและ เรียนรู้ถึงการแก้ไขของปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มลูกค้า หรือ ชุมชน ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน หลาย สิ่งสำคัญคือมีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอื่นในบริเวณชายฝั่งและ ใกล้เคียงป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนและของประเทศโดยรวม และยากที่จะ ฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นสร้างความร่วมมือ กันทำประโยชน์ให้คืนสู่สังคม ทั้งนี้ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Green Network ในครั้งนี้ โดยได้นำพนักงานกลุ่มหนึ่ง เดินทางไปร่วมทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนเชิงนิเวศน์ ที่ป่าชายเลน ณ.วัดคงคาราม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ และกิจกรรมอื่นๆร่วมกับตัวแทน จากบริษัทต่างๆ ผู้นำชุมชน รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย เพื่อตอบโจทย์แนวทางการร่วมมือแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต