หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. รับทราบการรปรับมาตรการการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU และแรงงานต่างด้าว มาตรา 64 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

2. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565 3. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค.63 / มติ ครม.วันที่ 13 ก.ค.64 / มติ ครม.วันที่ 29 ก.ย.64 โดยอาศัยอำนาจมาตรา 17 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบต่อไป

4. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (อาทิ เอกสารประจำตัวหมดอายุ / เข้าเมืองไม่ถูกต้อง และทำงานกับนายจ้างก่อนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ) โดยใช้ ม.14 แห่ง พรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และ ม.17 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยอนุญาตทำงานครั้งแรกถึงวันที่ 13 ก.พ.2566 และสามารถต่ออายุ ครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 13 ก.พ.2567 และ ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 13 ก.พ.2568 ทั้งนี้ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบต่อไป

5. เห็นชอบกำหนดปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา VISA จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนายจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

6. เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จำนวน 2 แห่ง ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU ทางอากาศ

ThaiChamber

ไทยนับถอยหลังเจ้าภาพประชุม APEC CEO Summit 2022 ถกแนวทางเศรษฐกิจโลก

ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.