หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. รับทราบการรปรับมาตรการการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU และแรงงานต่างด้าว มาตรา 64 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

2. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565 3. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค.63 / มติ ครม.วันที่ 13 ก.ค.64 / มติ ครม.วันที่ 29 ก.ย.64 โดยอาศัยอำนาจมาตรา 17 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบต่อไป

4. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (อาทิ เอกสารประจำตัวหมดอายุ / เข้าเมืองไม่ถูกต้อง และทำงานกับนายจ้างก่อนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ) โดยใช้ ม.14 แห่ง พรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และ ม.17 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยอนุญาตทำงานครั้งแรกถึงวันที่ 13 ก.พ.2566 และสามารถต่ออายุ ครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 13 ก.พ.2567 และ ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 13 ก.พ.2568 ทั้งนี้ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบต่อไป

5. เห็นชอบกำหนดปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา VISA จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนายจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

6. เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จำนวน 2 แห่ง ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU ทางอากาศ

ThaiChamber