อาหารกลางวัน แบ่งปัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กลับมาระบาดในรอบที่สองส่งผลให้คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้สถานการ์นั้นกลับมาคลี่คลายได้โดยไว้ โดยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ผนึกกำลังอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่สถานการณ์ได้เป็นที่กังวลของให้ฝ่าย ทำให้การดูแลควบคุมนั้นต้องขอความร่วมมือจากหน่าวยงานภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยหลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐ มาโดยตลอด  และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)  โดย คุณวรรณา เสริมสุวรรณสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณณัฐวี ดีเสมอ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ พร้อมคณะ  ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.2564 มูลค่า 5.5 แสนบาท (หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดจะดีขึ้น) โดยมี คุณศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครต่อไป