โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

          โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยม อบรมสั่งสอนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สวยงาม ) เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาสื่อทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อทันต่อโลกในปัจจุบัน

          วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารที่เหมาะสม ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนรู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษาสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

          โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนนี้ ได้ถูกส่งมอบให้กับทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์  (สาครตาลสุวรรณาคม) ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมมูลค่า 355,900 บาท โดยการดำเนินงานทั้งหมดครอบคลุมเป็นเวลา 8 เดือน ทั้งนี้ คุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน เพราะถือเป็นนโยบายหลักของกลุ่มบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชน เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี ที่สามารถมั่นใจได้ว่าอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะสามารถศึกษาเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.