โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

          โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยม อบรมสั่งสอนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สวยงาม ) เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาสื่อทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อทันต่อโลกในปัจจุบัน

          วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารที่เหมาะสม ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนรู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษาสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

          โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนนี้ ได้ถูกส่งมอบให้กับทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์  (สาครตาลสุวรรณาคม) ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมมูลค่า 355,900 บาท โดยการดำเนินงานทั้งหมดครอบคลุมเป็นเวลา 8 เดือน ทั้งนี้ คุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน เพราะถือเป็นนโยบายหลักของกลุ่มบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชน เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี ที่สามารถมั่นใจได้ว่าอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะสามารถศึกษาเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี