โครงการปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างสรรค์สังคม และสร้างเครื่อข่ายเป็นห่วงโซ่เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน สำหรับการทำประโยชน์คืนสู่สังคมซึ่งเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นและยึดถือมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน)ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ตำบล คลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญให้ประโยชน์นานัปการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ป่าชายเลน เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด หากสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวท้องถิ่นก็มีรายได้เพิ่ม และที่สำคัญ ป่าชายเลน ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน รักษาสมดุลแห่งชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง เป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติ และ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การ ปลูกป่าชายเลน จึงถือเป็น การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ 

กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ ปลูกป่าชายเลนขึ้น เพื่อได้ให้พนักงานในองค์ได้คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ เข้าร่วมทำประโยชน์ในกิจกรรมในครั้งนี้ ในการลงพื้นที่ก่อนที่จะนั่งเรือนำต้นกล้าไปลงในดินนั้น ก็ต้องได้รับการอบรมจากวิทยากรเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฎบัติที่ถูกต้อง โดยเนื้อหาในการบรรยายนั้นเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พันธ์ุไม้ที่นำไปปลูก รวมถึงปัญหาต่างๆที่ป่าชายฝั่งทางทะเลกำลังได้รับผลกระทบ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของเราได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลยกับพนักงาน  โดยได้รับเกรียติจาก คุณ วิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ มาเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงอีกหลายท่านด้วยกัน เมื่อเสร็จจากการรับฟังคำบรรยาย ก็ถึงเวลาที่ต้องออกไปปฎิบัติภารกิจ โดยต้องนั่งเรือออกจากชายฝั่งไปประมาณ 15 นาที จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เลือกบริเวณที่สามารถนำต้นกล้าไปลงในดินได้ 

จากการทำกิจกรรมเราจะได้เห็นธรรมชาติของสัตว์ป่าที่ต้องพึ่งพาเอาศัยกันและกัน การที่เราได้ร่วมมือร่วมใจสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำให้เราเชื่อว่าปัญหาต่างๆหากหลายส่วนช่วยกันแก้ไขก็สามารถนำเอาธรรมชาติที่ถูกทำลายไปนั้นกลับมาได้ในอนาคต