จรรยาบรรณว่าด้วยการประมงภายในประเทศ

บริษัทในเครือ ซี แวลู (บริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด) ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักคุณธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส เคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากลและหลักการด้านแรงงาน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยการประมงภายในประเทศฉบับนี้ และมุ่งหวังที่จะให้คู่ค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานรับทราบ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการปฏิบัติด้านการประมงและความยั่งยืน1.บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association : TTIA) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) โดยมีหลักการดังนี้1.1 มีการรวบรวมหลักการทางวิชาการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรมประมงของประเทศไทย หรือสหภาพยุโรป เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย1.2 มีการดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS […]

จรรยาบรรณว่าด้วยการประมงสากล

บริษัทในเครือ ซี แวลู (บริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด) ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักคุณธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส เคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากลและหลักการด้านแรงงาน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยการประมงสากลฉบับนี้ และมุ่งหวังที่จะให้คู่ค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานได้รับทราบ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการปฏิบัติด้านการประมงและความยั่งยืน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association : TTIA) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการสากลต่างๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับด้านอุตสาหกรรมประมง เช่น องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fishery Management Organization : RFMOs) เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) […]

นโยบายหลักจรรยาบรรณทางการค้าและสังคม

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักมนุษยชนเพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน รวมถึงการมีรับผิดชอบต่อกิจการทางการค้าและพาณิชย์ของเราเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานแรงงานของพนักงานในส่วนของผู้ผลิต / จัดส่งของเรามีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักมนุษยชนและใกล้เคียงกับมาตรฐานแรงงานในระดับสากล การจ้างแรงงานอิสระ1.1. การไม่จ้างแรงงานที่ถูกบังคับ จองจำ1.2. ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าค้ำประกันหรือเอกสารแสดงตนต่อผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งมีอิสระที่จะลาออกจากงานได้ โดยมีการแจ้งเหตุผลล่วงหน้า การจัดตั้งสมาคมและการเข้าร่วมเจรจาโดยอิสระ2.1. แรงงานมีสิทธิ์จัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน รวมทั้งเข้าร่วมเจรจาได้2.2. ผู้ว่าจ้างต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้างเกี่ยวกับสหภาพแรงงานและกิจกรรมของสหภาพ2.3. ตัวแทนแรงงานต้องไม่ถูกแบ่งแยก ต่อต้านและสามารถดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนในสถานที่ทำงานได้2.4. เมื่อเสรีภาพในการสมาคมและการเข้าร่วมเจรจาถูกจำกัดโดยกฎหมาย ผู้ว่าจ้างต้องอำนวยความสะดวกและไม่กีดกันการจัดตั้งสมาคมหรือการเข้าร่วมเจรจาโดยอิสระ ความปลอดภัยของสุขภาพและอนามัยในสถานที่ทำงาน3.1. จัดให้มีที่ทำงานซึ่งปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยต่อร่างกายในขณะทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานให้ต่ำสุดอย่างสมเหตุสมผล3.2. แรงงานควรได้รับการฝึกฝนและดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นประจำพร้อมทั้งบันทึกและการปฏิบัติดังกล่าวมีการทำซ้ำสำหรับแรงงานใหม่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่3.3. จัดให้มีน้ำดื่ม ห้องน้ำ สถานที่ขายอาหารและภาชนะ ที่สะอาดถูกหลักอนามัย ให้พนักงานได้ใช้อย่างเหมาะสม3.4. จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล ห้องรักษาพยาบาล เวชภัณฑ์ บุคลากร และยานพาหนะที่พร้อมส่งพนักงานไปยังสถานพยาบาลชั้น  1 ตามที่กฎหมายกำหนด และมีการดูแลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยชน3.5. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่พัก (หากจัดให้) ต้องสะอาด ปลอดภัยและอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน3.6. ผู้จ้างควรมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามนโยบาย โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารอาวุโสเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การใช้แรงงานเด็ก4.1. ต้องไม่รับสมัครบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน4.2. จัดให้มีนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติของ ILO และ สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เข่น แรงงานเด็ก (หากมี) […]

The Ethical Trading and Social Policy

We have committed to responsibly undertake principle of human right to preserve human dignity. Include our commercial and trading activities to ensure that the labour standards for processor / supplier comply with relevant international labour standards on the basis of listed.

ProActive Vessel Register

As ISSF’s conservation Measures if purchasing tuna from large scale purse seine vessels, for all of trips beginning on or after January 1, 2016, ensure that 100% of those vessels are on the ISSF PVR. Additional supply and tender vessels which are used for maintaining a purse seine vessel’s network of drifting FADs at sea will be controlled and register on the PVR.

Code of Conduct on Local Fisheries

Sea Value and its subsidiary companies (Unicord Public Co. Ltd. and I.S.A. Value Co., Ltd.) have pledged that all business undertaken will positively promote Corporate Social Responsibility and the Environment. We will also fully support aquatic resources and ecosystems conservation by conducting business ethically, with accuracy, transparently, and with respect to human rights and labor practices as recognised by the International Community.

Code of Conduct on International Fisheries

Sea Value and its subsidiary companies (Unicord Public Co. Ltd. and I.S.A. Value Co., Ltd.) have pledged that all business undertaken will positively promote Corporate Social Responsibility and the Environment. We will also fully support aquatic resources and ecosystems conservation by conducting business ethically, with accuracy, transparently, and with respect to human rights and labor practices as recognised

Sustainable Seafood Procurement and Processing Policy

Sea Value is a founder and member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), an organization which undertakes science based initiatives for the long-term conservation and sustainable use of fish stocks (initially tuna), reducing bycatch and promoting ecosystem health. For more information, please visit www.iss-foundation.org