เราจะสู้ไปด้วยกัน

[post_grid id="18403"]

มาตรการป้องกัน


เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 มีการแพร่ระบาดไปใน หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทางบริษัทในเครือซีแวลู (บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 1, บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 2 และ บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จํากัด) มีความตระหนักถึงความสําคัญใน สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กําหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดใน กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ และสินค้าที่ผลิตมีความปลอดภัย รวมถึงทางบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว

[post_grid id="18574"]

ภาระกิจเพื่อสังคม

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสิ่งที่สำคัญ  ส่งผลให้คนไทยและแรงงานข้ามชาติ ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งเราเล็งเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะช่วงยเหลือให้การดำเนินชีวิตสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ

[post_grid id="18167"]