เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสำเร็จรูป ที่มุ่งเน้นความสำคัญด้านคุณภาพและความปลอดภัย เราใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในระดับสากล บนความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง

ปรัชญาในการบริหารขององค์กรและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมใหม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งอนุรักษ์และสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องหลากหลายรสชาติภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา“ซูเปอร์ ซี เชพ”

นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชมชนโดยรอบรวมถึงการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยาการธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งอนุรักษ์และสนันสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเกิดการยอมรับ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ประกอบกิจการโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สังคม และประเทศชาติสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยื