มาตรการป้องกัน

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 มีการแพร่ระบาดไปใน หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทางบริษัทในเครือซีแวลู (บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 1, บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา 2 และ บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จํากัด) มีความตระหนักถึงความสําคัญใน สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กําหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดใน กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ และสินค้าที่ผลิตมีความปลอดภัย รวมถึงทางบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว

ภาระกิจเพื่อสังคม

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสิ่งที่สำคัญ  ส่งผลให้คนไทยและแรงงานข้ามชาติ ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งเราเล็งเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะช่วงยเหลือให้การดำเนินชีวิตสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ

สนับสนุนภาครัฐแก้ไขปัญหาโควิด-19

สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐมนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ ท่าน หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังตลอดมา

Read more

มอบผลิตภัณฑ์ 1.5 ล้าน ต่อสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีแวลู พร้อมคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในเครือกลุ่มซีแวลู

อาหารกลางวัน แบ่งปัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กลับมาระบาดในรอบที่สองส่งผลให้คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้สถานการ์นั้นกลับมาคลี่คลายได้โดยไว้ โดยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ผนึกกำลังอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่สถานการณ์ได้เป็นที่กังวลของให้ฝ่าย ทำให้การดูแลควบคุมนั้นต้องขอความร่วมมือจากหน่าวยงานภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยหลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐ มาโดยตลอด  และเมื่อวันที่

มอบผลิตภัณฑ์ 1.5 ล้าน ต่อสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีแวลู พร้อมคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในเครือกลุ่มซีแวลู

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.