ซี แวลู ปั้นฝัน ปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 2

ปั้นฝันปันยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 2 ได้เดินทางมายังโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก (กลัดหลวง) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้นำรายได้จากกิจกรรมเดินวิ่ง “SV Mini Marathon” มาสร้างประโยชน์โดยทำการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน เพื่ออุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นโครงการที่เดินหน้าเพื่อสานต่อเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ ถึงแม้กิจกรรมในครั้งนี้พึ่งผ่านพ้นไปไม่นาน แต่ความรู้สึกของพวกเรา และบรรยากาศของความประทับใจ ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคน ที่ได้เดินทางเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากกลุ่มอาสาสมัครภายในบริษัทฯแล้ว ยังมีแนวร่วมจากพันธมิตรที่เป็นคู่ค้า มาร่วมทำกิจกรรมและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกทั้งยังเสริมกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเรา บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นทำเพื่อทุกๆคน

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทน (HRD and Compensation)

2. หลักการและเหตุผล

ตามที่ บริษัท กลุ่มซีแวลู จำกัด (มหาชน)ได้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “SV Mimi Marathon” ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบเป็นทุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน และนักเรียนโดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ

อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานของบริษัท จึงได้จัดกิจกรรม “Sea Value ปั้นฝัน ปันรอยยิ้มให้น้อง” ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียน และนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย

3. ขอบเขต

ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการ CSR คือ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว จังหวัดเพชรบุรี จำนวนนักเรียน 150 คน ครูและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 166 คน

โดยบริษัทได้พิจารณาให้การสนับสนุนโดยมีขอบเขต
3.1 ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่่ม ระบบ RO และตู้ทำความเย็น
3.2 สร้างห้องควบคุมเพื่อรองรับระบบเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่
3.3.ทาสีห้องเรียน และทาสีหน้าอาคารเรียน

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้นักเรียนครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนมีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาด และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
4.2 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารในองค์กร
4.4 เพื่อความสอดคล้องตามนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์ที่เติบโตอย่างยั่นยืน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 โรงเรียนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสุขภาพร่างกายที่ดี
5.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
5.3 พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร