ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด, บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด และบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมลงนามกับผู้บริหารของทั้ง 4 บริษัท ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง มจธ. กับทั้ง 4 บริษัท อันเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มจธ. กับบริษัทในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อความสำเร็จร่วมกันต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้จัดเวทีสำหรับเสวนาในหัวข้อ Micro-Credentials (MC) อนาคตของการยกระดับสมรรถนะกำลังคน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม และ Micro-Credentials (MC) สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ การศึกษา และอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันหารือและเสนอประเด็นในการจัดทำ Micro-Credentials (MC) ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.