ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด, บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด และบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมลงนามกับผู้บริหารของทั้ง 4 บริษัท ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง มจธ. กับทั้ง 4 บริษัท อันเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มจธ. กับบริษัทในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อความสำเร็จร่วมกันต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้จัดเวทีสำหรับเสวนาในหัวข้อ Micro-Credentials (MC) อนาคตของการยกระดับสมรรถนะกำลังคน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม และ Micro-Credentials (MC) สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ การศึกษา และอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันหารือและเสนอประเด็นในการจัดทำ Micro-Credentials (MC) ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป